اسلام از منظر الله
به سايت ما خوش آمديد
شگفتیهای خلقت
صفحه اصلی

 

 

 


شهادت آب
دكتر ماسارو ايموتو

 

محقق ژاپنی با انتشار يافته‌های تحقيقات خود مدعی شد كه مولكول‌های آب نسبت به مفاهيم انسانی تأثيرپذيرند.

نظريه اين محقق ژاپنی كه تاكنون از سوی مؤسسات علمی فيزيكی و زيست‌ شناسی مورد تأييد قرار گرفته است، مبتنی بر بررسی نمونه‌های فراوانی از كريستال‌های منجمد شده آب و مقايسه آن با يكديگر است.

کتاب ایشان با عنوان های مختلفی چون The Messages from water در چندین جلد منتشر شده است. ايشان در اغلب كشور های دنيا سمينار ها وكنفرانس هايی با اين پيام داشته و دارند.

پروفسور «ايموتو»‌ معتقد است كه مفاهيم متافيزيكی محيط بر روی تركيب مولكولی آب تأثير می‌گذارد. اين دانشمند ژاپنی كه فارغ ‌التحصيل دانشگاه يوكوهاماست، دارای يك مؤسسه تحقيقاتی به نام در ژاپن است كه امور تحقيقاتی مربوط به كريستاليزه شدن آب را درآنجا انجام می‌دهد.

دكتر ايموتو معتقد است كه همانطور كه شكل ظاهری آب نسبت به ظرف ها ومكان هايی كه در آن قرار می گيرد تغييرمی كند . شكل مولكولی آب هم نسبت به محيط و شرايط پيرامونی خودش تغيير می كند.

آب هايی كه راكد هستند مانند آب پشت سد ها وآب درياچه ها بدليل عدم پويايی وحركت از لحاظ نمای مولكولی زشت وكريه هستند همچنين آب هايی مانند آب رودخانه ها باوجود جاری بودن وسيلان داشتند بدليل اينكه از ميان شهر ها می گذارند واكثر مردم دارای شعور منفی هستند نمای زشتی پيدا می كنند. چون آب اين رودخانه از ميان شهر ها می گذرد وبدليل طيف غالب منفی آدم ها نمای مولكولی آب به اين شكل در آمده است.


رودخانه يودو

آب هايی كه تازه از دل كوه بيرون می آيند بدليل اينكه در معرض افكار منفی قرار نگرفته اند نمای مولكولی خود را حفظ كرده اند. اين عكس دقيقا مربوط به زمانی است كه چشمه از دل كوه بيرون می آيد.


چشمه سانبو ائجی (رودخانه سانبو ائجی)

دكتر ايموتو آب را در كنار گلها قرارداد ومتوجه شد كه مولكولهای آب خود را به شكل گلها در می آورند. بنابراين احساس نشاط وشادمانی وانرژی كه انسان از طبيعت می گيرد بدليل اينست كه مولكولهای بدن ما خود را به شكل طبيعت در می آورند.

تاثير دعا:
دكتر ايموتو از عده ای خواستند كه در كنار سد فوجی وارا بايستند و دعا بخوانند وآب را قبل وبعد از دعا آزمايش كردند.

قبل از دعا
بعد از دعا

دكتر ايموتو معتقد است كه خلوص نيت در دعا بسيارمهم است مانند داستان حضرت موسی زمانی كه قومش برای بارش باران دعا می كردند وبه موسی وحی شد كه در ميان شما گناهكاری است كه مانع از بارش باران می شود.
ايموتو معتقد است كه دعا از راه دور هم موثر است . ايشان از ۰ ۰ ۵ نفر از استاد مسائل معنوی خواستند كه در روز معين و در ساعت مشخصی برای ليوان آبی كه روی ميزشان گذاشته اند دعا كنند .

تاثیر نوشتاری:
آب نه تنها از رفتار وافكار ما تاثير می پذيرد بلكه نسبت به نوشته هانيز واكنش نشان می دهد. ايموتو با چسباندن برچسب هايی روی بطری ها ی آب واكنش آب را بررسی می كرد.

فرشته
شيطان
سلام
روح

عكس زیر مربوط به بطری است كه روی آن يكی از اسامی خدواند نوشته شده است.

تاثیر موسیقی و صوت:
آقای ايموتو بر روی تاثيرموسيقی روی آب هم كار كردند. برای آب موسيقی های مختلفی پخش می كردند و واكنش مولكولی آب را بررسی می كردند.

هوی متال
(رقص سنتی ژاپنی (كاواچی

ايموتو معتقد است كه اگر با آب با زبانهای مختلف برخورد كنيم در مقابل همه كلمه های مثبت واكنش آب زيبا ودر مقابل همه كلمه های منفی واكنش آب زشت خواهد بود.

هاری گاتو - متشكرم به زبان ژاپنی

زيباترين شكلی كه آب از خود نشان داده است زمانی است كه برای آن قران پخش شد . هم اكنون نيز محققين ايرانی با همكاری موسسه I.H.M واكنش آب رادر مورد ۹۹ اسم خداوند آزمايش می كنند كه به طرح نودو نه شهرت دارد .

حال كه:
تا ۷۰% كره زمين را آب تشكيل می دهد.
تا ۶۰% وزن بدن انسان را آب تشكيل می‌دهد.
تا ۷۰% وزن ماهيچه‌های انسان را آب تشكيل می‌دهد.
تا ۸۰% خون انسان را آب تشكيل می‌دهد.
و ۹۰% ريه‌های انسان را آب تشكيل می‌دهد.

می توانی انتخاب كنی كه...؟!!!

منابع:
سایت رسمی آقای ایموتو
The World's Message in a Tiny Water Crystal: The Work of Dr. Masaru Emoto
The Journal of Alternative and Complementary Medicine

به این ویدئو زیبا در باره مقالات و کتابهای آقای دكتر ماسارو ايموتو توجه بفرمایید.
ایشون تحقیقاتی هم در باره آب زم زم واقع در عربستان سعودی انجام داده اند.
ایشون تصویر خانه خدا در مکه واقع در عربستان سعودی را در مقابل آب قرار دادند و از کریستال های آب عکس برداری کردند.
ایشون همینطور تحقیقی در باره قرائت قرآن کریم و تاثیری که بر روی ملکولهای آب گذاشته انجام داده اند.

مسئولیت کلیه مطالب ذکر شده در این سایت با این موسسه می باشد
Copyright (c) by اسلام از منظر الله Apil ۷, ۲۰۱۰